INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Denna integritetspolicy gäller för de personuppgifter vi samlar in vid utskick av våra nyhetsbrev till personer som har anslutit sig till vår e-postlista, vid genomförande av undersökningar i samband med våra produkter och tjänster, från tävlingar och kampanjer, och från svar på allmänna förfrågningar eller kundtjänstfrågor som skickas till oss. "Personuppgifter" är information om levande individer, vilket avser information som relaterar till dem eller som identifierar dem direkt eller indirekt. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar, varför, dess laglighet, och vilka dina rättigheter är.

OM OSS OCH DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy tillhandahålls av Mark Anthony Brands International Unlimited Company, 4: e våningen, Donnybrook House, 36 - 42, Donnybrook Road, Dublin D04 WN49 ("vi" eller "oss"). Vi är "personuppgiftsansvarig" enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och dataskyddslagarna 1988 till 2018 (gemensamt "dataskyddslagarna"). Vi tar din integritet på största allvar och ber dig läsa igenom denna integritetspolicy noggrant eftersom den innehåller viktig information om våra behandlingsaktiviteter och dina rättigheter.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du önskar få denna integritetspolicy i ett annat format, vänligen kontakta oss genom att använda informationen nedan:

Kundtjänst info@markanthonyintl.com

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du här. Vi kan ändra denna integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig på vår hemsida, se.whiteclaw.com när ändringar görs.

Aktuell version: Maj 2020

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

 • Nyhetsbrev
  Vi skickar regelbundet nyhetsbrev om våra produkter och evenemang till de som har samtyckt att gå med i vår e-postlista. Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för detta ändamål. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att klicka på "avsluta prenumerationen" i e-postmeddelandet. Se "Dina rättigheter" avsnittet för mer information.
 • Undersökningar
  Som del av vårt arbete med att kontinuerligt förbättra vår verksamhet genomför vi undersökningar i relation till våra produkter och tjänster. För detta ändamål behandlar vi ditt namn, din e-postadress och din undersökningsfeedback.
 • Tävlingar och kampanjer
  Som del av våra marknadsföringskampanjer har vi regelbundet tävlingar och kampanjer. För detta ändamål behandlar vi ditt namn och din e-postadress i enlighet med dina marknadsföringspreferenser, om det är relevant.
 • Allmänna förfrågningar
  Vi behandlar ditt namn, kontaktuppgifter och förfrågningsdetaljer när du skickar förfrågningar om vår verksamhet till oss. Vi kommer att använda denna information för att svara dig.
 • Kundtjänstfrågor
  Vi behandlar ditt namn, kontaktuppgifter och detaljer om frågan när du skickar en fråga om vår kundtjänst till oss. Vi kommer att använda denna information för att svara dig.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt röjande eller åtkomst och andra olagliga former av behandling. Vi strävar efter att säkerställa att säkerhetsnivån och åtgärderna som vidtas för att skydda dina personuppgifter är tillräckliga i förhållande till de risker som föreligger på grund av dina personuppgifters egenskaper och användning.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

Undersökningar, allmänna förfrågningar, kundtjänstfrågor - Den rättsliga grunden vi har för att behandla dina personuppgifter är för våra berättigade intressen, dvs. vi har goda, förnuftiga, praktiska skäl för att behandla dina personuppgifter som ligger i vårt intresse. Vi har beskrivit dessa intressen i avsnittet "Information vi samlar in och hur vi använder den". Vi har beaktat påverkan på dina intressen och rättigheter och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att intrång i din integritet minimaliseras så mycket som möjligt. Du kan invända mot behandling som vi utför med stöd i berättigat intresse av personliga skäl och vi kommer att överväga alla sådana invändningar i enlighet med våra rättsliga skyldigheter enligt dataskyddslagarna.

Tävlingar och kampanjer - Den rättsliga grunden vi har för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det ingångna avtalet (dvs. villkoren för tävlingen/kampanjen). Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra våra skyldigheter enligt villkoren.

Nyhetsbrev - Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke (vid behov) eller i enlighet med vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kunder, med förbehåll för eventuella marknadsföringspreferenser du har uttryckt till oss.

Verkställandet och försvar av våra rättigheter
Vi har ett berättigat intresse av att säkerställa att våra tjänster och webbplatsen används i enlighet med våra användarvillkor och policyer. Vi kan använda ditt namn och kontaktuppgifter och all annan information som lämnas till oss vid behov i syfte att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och i annat fall där det är nödvändigt i syfte att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, ett framtida rättsligt anspråk, rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden.

ORGANISATIONER SOM VI KAN DELA DINA UPPGIFTER MED

Tjänsteleverantör Tjänst
Amazons webbtjänster Webbhotell
FreshDesk Hanterar och lagrar konsumentfrågor
Mark Anthony Group Corporate IT Webbplatshantering och alla IT-tjänster

Dessa leverantörer (tillsammans med andra IT- eller företagstjänsteleverantörer som vi kan anlita då och då) behandlar dina personuppgifter som en del av de tjänster de erbjuder oss. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att våra tjänsteleverantörer behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagarna, endast använder dem i enlighet med vårt avtal med dem och håller dem säkra. Om du vill ha mer information om våra databehandlare, vänligen kontakta oss genom uppgifterna i "Så här kontaktar du oss" avsnittet. Dina personuppgifter överförs utanför Irland och EES för att tillhandahålla webbhotelltjänster från Amazons webbtjänster i USA och Mark Anthony Group i Kanada som tillhandahåller webbplatshantering och alla IT-tjänster till oss. Andra överföringar utanför EES kan vara nödvändiga i enlighet med affärspraxis av någon av de ovannämnda tjänsteleverantörer som vi anlitar då och då. All överföring av dina uppgifter utanför Irland och EES kommer att ske i enlighet med dataskyddslagarna för att skydda dina integritetsrättigheter. Om du har några frågor kring de överföringsmekanismer som vi använder, vänligen kontakta oss genom kontaktuppgifterna i "Så här kontaktar du oss" avsnittet.

LAGRING OCH RADERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att kunna tillhandahålla den tjänst du begärde från oss.

 • Nyhetsbrev – När du återkallar ditt samtycke behåller vi bara din e-postadress i vår "kontakta inte"-lista för nyhetsbrev för att säkerställa att dina marknadsföringspreferenser respekteras.
 • Undersökning – 12 månader från det datum då uppgifterna samlas in.
 • Tävling och kampanjer – 6 månader från det datum då tävlingen/kampanjen genomfördes.
 • Allmänna förfrågningar – 12 månader från det datum då din förfrågan besvaras.
 • Kundtjänstfrågor – 12 månader från det datum då din fråga besvaras.

Ovanstående perioder kan förlängas om något av ovanstående lagras av oss i samband med ditt köp av en produkt eller en rättslig process.

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du följande rättigheter enligt dataskyddslagarna:

 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter;
 • Rätt att tillgång till en kopia av personuppgifter som rör dig;
 • Rätt att korrigera eventuella fel i din information;
 • Rätt att be oss att sluta kontakta dig med direktmarknadsföring;
 • Rätt att förhindra att dina personuppgifter behandlas;
 • Rätt att få dina personuppgifter portade till en annan personuppgiftsansvarig; och
 • Rätt till radering.

Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande gäller inte eftersom vi inte genomför något automatiserat beslutsfattande.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på de uppgifter som anges ovan i " Så här kontaktar du oss" avsnittet.

Vi kommer att svara på alla rättigheter du utövar inom en månad efter att ha tagit emot din begäran, såvida inte begäran är särskilt komplex, i vilket fall vi kommer att svara inom tre månader.

Observera att undantag gäller för vissa av dessa rättigheter som kommer att tillämpas i enlighet med lagen.

Klagomål

Om du anser att dina uppgifter inte har hanterats i enlighet med denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss genom uppgifterna i "Så här kontaktar du oss" avsnittet.

Alternativt kan du skicka ditt klagomål till Dataskyddskommissionen eller din lokala dataskyddsmyndighet som i Sverige är Integritetesskyddsmyndigheten (IMY) Information om hur du gör detta finns tillgänglig på dataskyddsmyndigheternas respektive webbplatser www.dataprotection.ie och https://www.imy.se/ men vi ber att du kontaktar oss i första hand så att vi kan hjälpa dig med din fråga eller fundering.